button français2

Beste vrienden,

Wij nodigen u graag uit voor 2 bezoeken, op donderdag 17 februari 2022.

 

We bezoeken het Chocolademuseum en het NBB Museum (Nationale Bank van België).

 

chocolat

Aarzel niet om u in te schrijven, want het aantal deelnemers is beperkt tot "40 personen".

Afspraak op de Grote Markt van Brussel om 09u45

Uiterste inschrijfdatum 11 februari 2022.

Openbaar vervoer naar de Grote Markt: Metrolijnen 1 en 5, bus 29, 46, 65

Dagindeling: vertrek op de Grote Markt, 2 minuten stappen naar choco-Story Brussels, rue de l'Etuve, 41. De rondleiding start om 10u00 en duurt +/- 1u30. Rond 12u00 uur eten we in     “La Taverne du Passage”, koninginnegalerij, 30. Na de maaltijd hebben we om 15u00 een rondleiding in het BNB Museum en deze duurt +/- 1u30.

Prijs: 72 € voor leden en 80 € voor niet-leden, waarbij voorrang wordt gegeven aan leden in orde met hun lidgeld, inclusief het aperitief, de maaltijd: (2 glazen wijn om uit te kiezen of soft, plat of bruisend water en koffie of thee,: (: (escalope de veau panée au Panko, sauce morilles crème, glace au caramel beurre salé) + het bezoek aan de tentoonstellingen.

Te storten op rekening BE97 2100 0646 9649 bic GEBABEBB van de ASV te Brussel,

vóór 11 februari met vermelding "Chocolade" + gsm-nummer.

 

Gezien de huidige gezondheidssituatie zult u er zeker begrip voor hebben dat wij ons genoodzaakt zien om van onze deelnemers te eisen dat zij zich aan alle gezondheidsmaatregelen te houden die van toepassing zijn op datum van die dag.

- Een bewijs van volledige vaccinaties

- Of een certificaat van herstel van covid 19 met een deadline voor de geldigheid van immuniteit.

- Het dragen van een mondmasker in openbare gelegenheden (tentoonstelling + restaurant).

 

 We hopen jullie talrijk weer te zien voor het bezoek aan deze tentoonstellingen, die beloven ontspannend en leerzaam te zijn, we wensen jullie het allerbeste.

Luc Gueissaz                                                                         Paul Baldan

0474.58.19.71                                                                       Voorzitter

button français2

 

Privacyverklaring

 • Algemeen

ASV BRUSSEL hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ASV BRUSSEL] houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Als ASV BRUSSEL zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

ASV BRUSSEL

Zetel: rue Camille Cals, 6 – 5030 GEMBLOUX

Emailadres: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

 • Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door ASV BRUSSEL verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

-          om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van ASV BRUSSEL

-          Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

-          Om de personaliavanonzeledenmee te delenaandeKoepelom zo van verminderingen viaeeninkoopcentrale type “vennootschap” te kunnen genieten: MeritsandBenefits”eneveneensopdatdeKoepelaanAG Insurancedelijstvanonzeleden  doorgeeft voorhun dekkingvoorwettelijkeaansprakelijkheidbijde gebeurtenissen diedoorASV BRUSSELwordengeorganiseerd

 • Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen (zelf aanvullen om welke gegevens het gaat) :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, taal, datumwanneer men gepensioneerd is,
 • Rekeningnummer

Wij verwerken nooit persoonsgegevens die betrekking hebben op uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden, genetische gegevens of gegevens betreffende uw seksuele oriëntatie.

 • Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende personen :

 • Bestuursleden van de vereniging

 • Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden door het clublid, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EER (Europese Economische Ruimte).

 • Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 • Bewaartermijn

ASV BRUSSEL bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. ASV BRUSSEL verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaren.

Er worden vijfjarenvanarchievering behoudenom op interneinlichtingenoverdeactiviteitenende deelnamevandeledente kunnenantwoorden.

 • *Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking

Alle personen die namens ASV BRUSSEL van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 • Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 • Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 • Wijziging privacyverklaring

ASV BRUSSEL] kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op…21 mei 2018.

Etienne CHAMPAGNE                                                                                                    Paul BALDAN

Penningmeester ASB Brussel                                                                                       Voorzitter ASV Brussel


C9015391r.JPG